Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej
Warszawa, 19-21 września 2013 roku

W trakcie trzydniowego Kongresu spotkali się archeolodzy reprezentujący różne środowiska: naukowe, akademickie, konserwatorskie, muzealne oraz firmy prywatne. W ramach 14 sesji wygłoszono 160 referatów oraz zaprezentowano 39 posterów, poruszających różnorodną tematykę.
W ostatnim dniu organizatorzy sesji tematycznych dokonali ich podsumowania oraz wygłoszono cztery referaty problemowe. Wynikiem końcowej debaty były trzy uchwały:

Uchwała Pierwszego Kongresu Archeologii Polskiej w sprawie tzw. deregulacji zawodu archeologa
Zebrani w dniach 19-21 września 2013 r. na Pierwszym Kongresie Archeologii Polskiej zwracają się do rządu Rzeczpospolitej Polskiej z apelem o zachowanie w toku procesu deregulacji zawodów wymogu posiadania 12-miesięcznej praktyki wykopaliskowej przez absolwentów studiów wyższych w zakresie archeologii, ubiegających się o pozwolenie na kierowanie badaniami archeologicznymi.
Wymóg ten nie jest ograniczeniem prawa do wykonywania zawodu archeologa, ale zgodną z ratyfikowaną przez Polskę Europejską konwencją o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawioną), ochroną narodowego dziedzictwa kulturowego przed niefachowym rozkopywaniem, niezbędną zwłaszcza w związku z niepokojącą tendencją do zmniejszania wymiaru praktyk przewidzianych programami studiów w zakresie archeologii.
Przypominamy ponadto, że zawód archeologa w Polsce został już poddany deregulacji w roku 2011, kiedy to do wymaganej praktyki zawodowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na kierowanie archeologicznymi badaniami wykopaliskowymi włączono praktyki odbywane w czasie studiów.

Uchwała Pierwszego Kongresu Archeologii Polskiej w sprawie służb konserwatorskich
Zebrani w dniach 19-21 września 2013 r. na Pierwszym Kongresie Archeologii Polskiej zwracają się do Rządu, Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z apelem o wyłączenie wojewódzkich konserwatorów zabytków z projektu Ustawy o utworzeniu wojewódzkich centrów usług wspólnych oraz o zmianie niektórych ustaw. Wojewódzcy konserwatorzy zabytków stoją na straży dziedzictwa kulturowego stanowiącego nieodnawialny publiczny zasób, realizując konstytucyjny obowiązek Państwa i w związku z tym winni działać wyłącznie na podstawie wiedzy naukowej i zgodnie z prawem, w sposób wolny od uwarunkowań politycznych czy nacisków ekonomicznych.

Uchwała Pierwszego Kongresu Archeologii Polskiej w sprawie następnego Kongresu
Zebrani w dniach 19-21 września 2013 r. na Pierwszym Kongresie Archeologii Polskiej stwierdzają, że zorganizowanie Kongresu, jako platformy integracji różnych sektorów środowiska archeologicznego: akademickiego, muzealnego, konserwatorskiego i prywatnych firm wykopaliskowych, było potrzebne i istotne zarówno dla rozwoju wiedzy naukowej, jak i dla ochrony dziedzictwa archeologicznego i dla profesji archeologów.
Zebrani postanawiają, że Drugi Kongres Archeologii Polskiej powinien odbyć się w roku 2015 w tym samym miejscu, z wykorzystaniem doświadczeń zdobytych przy organizacji Pierwszego Kongresu.