Sesja tematyczna 10

Interpretacje kultury symbolicznej w badaniach archeologicznych

Organizatorzy:
dr Joanna Wawrzeniuk (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Jacek Woźny (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

Celem sesji jest pokazanie nowych tendencji badawczych oraz prezentacja najnowszych badań archeologicznych związanych z miejscami kultu i szeroko rozumianą kulturą duchową w społeczeństwach pradziejowych i wczesnośredniowiecznych.
 
Referaty:
1. Ideowe i naukowe źródła interpretacji miejsc kultowych – prof. dr hab. Jacek Woźny (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
2. Archeologia kognitywna wobec problemu genezy symboliki – prof. dr hab. Andrzej Piotr Kowalski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Gdański)
3. Świat symboliczny łowców mezolitycznych – dr Tomasz Płonka (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski)
4. Problematyka badań nad symboliką zwierząt w rytuałach pogrzebowych w społecznościach archaicznych w epoce kamienia na ziemiach polskich – mgr Jadwiga Lewandowska (Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Rypin)
5. Z badań nad grobowcami bezkomorowymi w kulturze pucharów lejkowatych. Cmentarzysko w Lublinie-Sławinku, stanowisko 1-2 – mgr Marta Polańska (Muzeum Lubelskie w Lublinie)
6. Pałac w Knossos jako synonim labiryntu i Telesterion w Eleusis jako jego rzeczywiste odwzorowanie. Czyli jak Grecy okresu archaicznego postrzegali kulturę minojską – mgr Małgorzata Karpik (Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki)
7. Warriors, heroes and gods, the religious implications of weapon depositions in the Polish Early Bronze Age – prof. Louis D. Nebelsick (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
8. Przydatność ikonografii naskalnej z epoki brązu w interpretacji kultury symbolicznej społeczeństw kultury pól popielnicowych – mgr Sławomir Górka (Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział Lubuski)
7. Kultura okresu halsztackiego i kultura okresu lateńskiego jako wynik zmiany paradygmatów – dr Tomasz Gralak (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski)
10. Kręgi kamienne w Odrach – symbolika przestrzeni – mgr Jerzy Czerniec (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa)
11. Jak ugryźć ‘wampira’? Kontrowersje w archeologicznych interpretacjach kultury symbolicznej – dr Leszek Gardeła (Snorrastofa – Medieval and Cultural Centre, Reykholt, Islandia)
12. Cmentarzyska jako materialny wyraz kryzysu społecznego? Symboliczna interpretacja cmentarzysk przełomu średniowiecza na ziemiach polskich – dr Adriana Ciesielska (Zakład Zasobów Poznawczych Człowieka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kalisz)
13. Współczesne interpretacje kultury symbolicznej dawnych Słowian – dr Joanna Wawrzeniuk (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
14. Badanie materialnych wytworów kultury a poznanie religii wczesnośredniowiecznych Słowian Zachodnich – mgr Paweł Szczepanik (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
15. Możliwości poznawcze archeologii w toku identyfikacji wczesnośredniowiecznych ośrodków kultu pogańskiego na Słowiańszczyźnie – mgr Kamil Kajkowski (Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, Bytów), mgr Andrzej Kuczkowski (Muzeum w Koszalinie)
16. W drodze po koronę. O bazylikach dwuchórowych i transepcie okcydentalnym w architekturze Przemyślidów w 2. połowie XI wieku – mgr Kamila Oleś (Uniwersytet Karola w Pradze; Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
17. Gesty pokutne we wczesnośredniowiecznej obrzędowości pogrzebowej – dr Arkadiusz Koperkiewicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Gdański)
18. Religijność – metonimiczne więzi i praktyki uświęcania. Rozważania transdyscyplinarne nad siłą recepcji wzorców kulturowych – dr Bożena Józefów-Czerwińska (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora)