Sesja tematyczna 11

Zawód archeologa w Polsce. Stan obecny i perspektywy

Organizatorzy
mgr Alina Jaszewska (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Alina Jaszewska, Zielona Góra)
mgr Hanna Pilcicka-Ciura (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)

Sesja odnosi się do najważniejszych aspektów wykonywania zawodu archeologa w naszym kraju.
1. Przede wszystkim powinniśmy zastanowić się nad etosem zawodu archeologa, czyli wartościami, normami i wzorami postępowania naszej grupy zawodowej. Czy takowe posiadamy? Jeśli nie – to co należy zrobić, ażeby archeolodzy szanowali swój zawód?
2. Etyka wykonywania zawodu archeologa – pomimo tego, że dokumentujemy pozyskane dla archeologii źródła, to jednak je niszczymy. Dlatego tak istotne jest, aby dokumentowanie było rzetelne oraz wykorzystywało wszelkie dostępne metody naukowe i badawcze, a czasami wybiegało „do przodu” – nie zawsze jesteśmy w stanie zrozumieć materialne „przejawy” egzystencji człowieka; być może w przyszłości nasi następcy będą w stanie je wyjaśnić. Szczególną uwagę należałoby zwrócić na następujące problemy:
- Etyka badań archeologicznych a teorie filozoficzne;
- Historia badań archeologicznych w kontekście etyki;
- Czynniki kształtujące współczesną etykę badań archeologicznych;
- Traktowanie szczątków ludzkich: metody analizy szczątków ludzkich i ich aspekty etyczne; gromadzenie i udostępnianie szczątków ludzkich w ramach ekspozycji muzealnych; status szczątków ludzkich w kontekście filozoficznym i religijnym;
- Miejsce etyki w kształceniu uniwersyteckim archeologów;
3.System prawny ochrony dziedzictwa archeologicznego oraz standardy wykonywania zawodu archeologa – czy obecnie obowiązujące prawo dostatecznie respektuje potrzeby archeologii? Jeśli nie – w jakim kierunku powinny iść ewentualne zmiany?
4. Metodyka badań archeologicznych – jakie powinny być standardy badań archeologicznych? Czy obecnie obowiązujące(?) mają odpowiednią rangę?
5. Archiwizowanie czy magazynowanie (przechowywanie) zabytków archeologicznych?
6. Odbiór społeczny zawodu archeologa – co archeolodzy powinni i mogą zrobić, aby przywrócić archeologię i swój zawód społeczeństwu?
7. Prawa autorskie a badania archeologiczne.
 
Referaty:
1. Zawód archeologa w Polsce: początki – rozwój – stan obecny – prof. dr hab. Jacek Lech (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa), mgr Hanna Pilcicka-Ciura (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)
2. Archeologia – pomiędzy pasją a zawodem. Dylematy etyczne archeologa przełomu wieków – dr hab. Sławomir Moździoch (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław)
3. Prawno-etyczny wymiar szczątków ludzkich – mgr Magdalena Rutyna (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
4. Badania archeologiczne – usługa czy badania naukowe? – mgr Alina Jaszewska (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Alina Jaszewska, Zielona Góra)
5. Uwarunkowania metodyczne i konserwatorskie a praktyka wykonywania zawodu archeologa w kontekście archeologii inwestycyjnej w Polsce – mgr Zbigniew Misiuk (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa), mgr Hanna Mackiewicz (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Olsztyn)
6. Czy w archeologii funkcjonują prawa autorskie i ich ochrona? – mgr Renata Wiloch-Kozłowska (Pracownia Archeologiczna Renata Wiloch-Kozłowska, Gdańsk)
7. Badanie wśród studentów archeologii na temat ich wyboru i przyszłych oczekiwań zawodowych – mgr Jakub Wrzosek (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa)
8. Czy kodeks etyki wykona pracę za nas? Problematyka teorii i praktyki działania w ujęciu filozofii racjonalistycznej oraz jej antytezy postmodernistycznej: studium przypadku – dr Aleksander Dzbyński (Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski)