Sesja tematyczna 13

Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym

Organizator:
dr Jacek Wysocki (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Problemy konserwatorstwa archeologicznego są aktualnie najbardziej palącymi i wymagającymi zdecydowanej interwencji ze strony środowiska archeologicznego. Środowisko konserwatorskie, pozbawione refleksji teoretycznej i zepchnięte na margines problematyki zarówno archeologicznej, jak i ochrony zabytków, nie jest w stanie wydźwignąć się z zapaści, w jakiej się znajduje, bez pomocy całego środowiska archeologicznego. A przecież to od środowiska konserwatorskiego w znacznej mierze zależy przyszłość ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce.

Zgłoszone referaty dotyczą zarówno problematyki organizacji konserwatorstwa archeologicznego, jak i zarządzania dziedzictwem archeologicznym w XXI wieku.
 
Referaty:
1. Współczesna doktryna ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym na świecie – prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
2. Głos w dyskusji o skuteczności funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa archeologicznego – dr hab. Maciej Trzciński (Katedra Kryminalistyki, Uniwersytet Wrocławski)
3. Stan organizacji i systemu ochrony dziedzictwa archeologicznego – próba diagnozy. Spojrzenie konserwatora – mgr Jacek Koj (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie)
4. Ustawa o ochronie zabytków. Prawie 10 lat doświadczeń praktyka w zakresie ochrony archeologicznej – mgr Magdalena Nowak (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi)
5. Ochrona i opieka nad zabytkami archeologicznymi – aspekt finansowo-prawny – mgr Łukasz Stelmaszczyk (Warszawa)
6. Rejestr i ewidencja stanowisk archeologicznych w Polsce – analiza zasobu i możliwości – mgr Michał Grabowski (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa), mgr Agnieszka Niemirka (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa)
7. Problem ochrony tzw. „płaskich” stanowisk archeologicznych objętych wpisem do rejestru zabytków – mgr Agnieszka Krawczewska (Powiatowy Konserwator Zabytków, Poznań)
8. Zabytek archeologiczny w krajobrazie kulturowym – dr Jacek Wysocki (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
9. Ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego w polskiej strefie Bałtyku – mgr Iwona Pomian (Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku)
10. Dziedzictwo archeologiczne w strategiach rozwojowych polskich samorządów. Zapisy martwe czy żywe? – mgr Grzegorz First (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński)
11. Planowanie przestrzenne w ochronie dziedzictwa archeologicznego – czy to skuteczny instrument prawny? – mgr Krzysztof Spychała (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu)
12. Narodowy Instytut Dziedzictwa jako wsparcie merytoryczne służb konserwatorskich w zakresie ochrony dziedzictwa archeologicznego – mgr Jakub Wrzosek (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa), mgr Ewa Prusicka-Kołcon (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa)
13. Współpraca w zakresie badań archeologicznych na linii konserwator zabytków – inwestor – archeolog – mgr Ryszard Kołomański (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Ryszard Kołomański, Jelenia Góra)
14. Adaptacje obiektów zabytkowych – archeologia w służbie projektanta – mgr Radosław Herman (ARCH-TECH sp. z o.o., Łódź), mgr Wojciech Dudak (ARCH-TECH sp. z o.o., Łódź)
15. Promowanie nowego modelu ochrony dziedzictwa archeologicznego poprzez program MKiDN Dziedzictwo kulturowe: ochrona zabytków archeologicznych. Podsumowanie rezultatów projektów z lat 2011-2012 – mgr Agata Byszewska (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa)
16. Geoprzestrzenny system ewidencjonowania obiektów Archeologicznego Zdjęcia Polski na obszarze ziemi chełmińskiej – mgr Jerzy Czerniec (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa), dr inż. Krystian Kozioł (Katedra Geomatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), Bartłomiej Bęgziak (COWI Polska sp. z o.o., Bielsko Biała), Roman Orlikowski (Geopolis sp. z o.o., Włocławek)
17. Problematyka konserwacji reliktów architektonicznych in situ przy zastosowaniu konstrukcji zabezpieczających w Polsce na przełomie XX i XXI wieku – mgr inż. arch., M.Sc.A. Ewa M. Charowska (doktorantka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
18. Podróż w czasie. Rekonstrukcja czy destrukcja? – mgr Agata Byszewska (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa)
 
Postery:
I. Czy da się wywłaszczyć grodzisko wpisane od rejestru zabytków? – mgr Magdalena Nowak (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi)