Sesja tematyczna 2

Okres przedrzymski i okres wpływów rzymskich w dorzeczach Odry i Wisły: problemy i perspektywy badawcze

Organizatorzy:
dr hab. Artur Błażejewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski)
dr Henryk Machajewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Gdański)
dr hab. Andrzej Michałowski (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Przyrost źródeł, który nastąpił ostatnimi laty postawił wiele nowych pytań przed badaczami zajmującymi się problematyką tych okresów dziejów. Dla terenów Niżu Polskiego pojawiły się materiały, które w znaczący sposób wpływają na dotychczasowe postrzeganie procesów kulturowych. Zachodzi zatem potrzeba ponownego ich zdefiniowania oraz określenia znaczenia obserwowanych prądów cywilizacyjnych, mających udział w kształtowaniu się tutejszych społeczeństw.
Efektem sesji powinno być wskazanie podstawowych problemów badawczych oraz perspektyw rozwoju badań nad tymi okresami. Najistotniejszym będzie wskazanie węzłowych dziedzin aktywności badawczej, tematów wymagających szczególnej uwagi, jak np. studia nad chronologią, powiązaniami kulturowymi czy wykorzystaniem innowacyjnych metod badawczych. Istotne również będzie wykazanie specyfiki poszczególnych regionów i cech dystynktywnych jednostek kulturowych.
 
Referaty:
1. Pomorze Wschodnie u schyłku epoki brązu i na początku epoki żelaza. Stan badań oraz perspektywy badawcze na najbliższe lata – mgr Kamil Niedziółka (Instytut Archeologii, Uniwersytet Gdański)
2. Za górami, za glebami, za ciekami, czy za słońcem? – uwarunkowania przyrodniczo-przestrzenne wpływające na prawdopodobne procesy formujące strukturę osadniczą kultury lateńskiej na Górnym Śląsku – dr Jan Zipser (Wrocław)
3. Przemiany kulturowe w Polsce północno-zachodniej w okresie przedrzymskim – dr Henryk Machajewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Gdański)
4. Koniec – kontynuacja – początek? Wielkopolskie „pomiędzy” u progu młodszego okresu przedrzymskiego – dr hab. Andrzej Michałowski (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Milena Teska (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
5. Okres przedrzymski na Śląsku – problemy i perspektywy badawcze – dr Marcin Bohr (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski)
6. Janków II koło Kalisza – faktoria celtycka na bursztynowym szlaku – dr hab. Marek Olędzki (Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki), mgr Leszek Ziąbka (Muzeum Okręgowe w Kaliszu), dr Adam Kędzierski (Kaliskie Stanowisko Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)
7. Budownictwo i styl wczesnorzymski w zachodniej strefie kultury przeworskiej – dr Tomasz Gralak (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski)
8. Okres wpływów rzymskich i wędrówek ludów w dorzeczach Odry i Wisły – perspektywy badawcze – dr hab. Artur Błażejewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski)
9. Z problematyki badań nad osadnictwem kultury przeworskiej w Wielkopolsce wschodniej – mgr Mirosław Ciesielski (Polhamar sp. z o.o., Konin)
10. Wzorzec gospodarki ludności kultury przeworskiej na przykładzie osady w Witowie, stan. 14-15, w dorzeczu górnej Bzury – dr Lubomira Tyszler (Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki)

11. Kultura wielbarska na ziemi dobrzyńskiej. Dotychczasowy stan badań i dalsze perspektywy badawcze – mgr Artur Kurpiewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Jadwiga Lewandowska (Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Rypin)

12. Grupa lubuska a kultura wielbarska – rozważania na podstawie odkryć w Górzycy nad środkową Odrą – mgr Krzysztof Socha (Muzeum Twierdzy Kostrzyn w Kostrzynie nad Odrą)
13. Z problematyki przestrzennego i chronologicznego napływu ceramiki terra sigillata w dorzecza Odry i Wisły. Spektra i modele recepcji naczyń – dr Lubomira Tyszler (Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki)
14. Wpływy skandynawskie w uzbrojeniu kultury luboszyckiej – mgr Karol Demkowicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki), mgr Agata Andrzejewska (Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki)
15. Problemy i perspektywy w badaniach nad rozwojem grupy olsztyńskiej w późnym okresie wędrówek ludów – dr Mirosław Rudnicki (Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki)
 
Postery:
I. Cmentarzysko ciałopalne kultury pomorskiej i przeworskiej w Gulinie-Młynie, woj. mazowieckie – mgr Małgorzata Cieślak-Kopyt (Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu)
II. Charakterystyka osady kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich w Nieszawie Kolonii, pow. opolski, woj. lubelskie, na podstawie badań interdyscyplinarnych. Osiągnięcia i perspektywy badawcze – mgr Marta Stasiak-Cyran (Muzeum Lubelskie w Lublinie)
III. Zespół osadniczy w Ulowie na Roztoczu Środkowym – dr Barbara Niezabitowska-Wiśniewska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
IV. Groby z ostrogami w kulturze wielbarskiej – mgr Emila Smółka (Instytut Prahistorii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)