Sesja tematyczna 6

Polska myśl archeologiczna w przeszłości i obecnie

Organizator:
dr hab. Arkadiusz Marciniak (Instytut Prahistorii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Celem sesji jest próba zdefiniowania najważniejszych konceptualizacji polskiej myśli archeologicznej, które tworzą oblicze polskiej archeologii. W szczególności podjęta zostanie próba wydzielenia, zdefiniowania, scharakteryzowania i nazwania najbardziej dystynktywnych nurtów, podejść, ujęć czy szkół i nadania im odpowiedniej rangi w perspektywie historii myśli archeologicznej.

Dotychczasowe ujęcia dziejów polskiej archeologii koncentrowały się na historii odkryć, dziejach najważniejszych instytucji i ośrodków czy biografii wybitnych archeologów. Ujęcia aspirujące do bardziej pogłębionej oceny stanu polskiej archeologii rażą schematyzmem i uproszczeniami, a kategorie używane do ich opisu są w dużej mierze nieadekwatne.

Bez wątpienia odczuwalny jest brak dyskusji na temat tradycji intelektualnych polskiej archeologii oraz poważnej konceptualizacji jej głównych nurtów, która wykracza poza prezentację listy imponujących odkryć czy budowania coraz bardziej szczegółowych schematów chronologicznych.

W rezultacie tych zaniedbań status polskiej archeologii na tle Europy pozostaje w dużej mierze nieokreślony. Brak pogłębionej refleksji na poziomie metajęzykowym i krytycznego odniesienia się do kategorii porządkujących myśl archeologiczną uniemożliwia prowadzenie merytorycznej dyskusji zarówno w środowisku polskiej archeologii, jak i na zewnątrz.

Zgłaszane referaty powinny dotyczyć wyłącznie prób konceptualizacji różnych nurtów badawczych w polskiej archeologii – zarówno w przeszłości, jak i obecnie – w odniesieniu Dos tanu polskiej archeologii w momencie ich kształtowania się oraz w relacji do podobnych inicjatyw mających wówczas miejsce w Europie. Oczekujemy referatów o charakterze krytycznym, podejmujących próbę systematycznej i pogłębionej analizy głównych nurtów intelektualnych w polskiej archeologii.
 
Referaty:
1. Wprowadzenie – dr hab. Arkadiusz Marciniak (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
2. Włodzimierza Antoniewicza obraz starożytnej historii ziem polskich – prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
3. Etnoarcheologia Włodzimierza Hołubowicza – prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
4. Archeologia osadnicza Janusz Kruka – prof. dr hab. Sławomir Kadrow (Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski)
5. Próba konceptualizacji społecznych aspektów funkcjonowania archeologii i wytworów wiedzy archeologicznej we współczesnej Polsce – dr Michał Pawleta (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
6. Rola archeologii mediewistycznej w wypracowaniu modelu organizacji grodowej w Polsce – dr Tomisław Giergiel (Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
7. Reinterpretacje – nowe wyzwania ostatnich dekad w archeologii polskiej – dr hab. Kazimierz Grążawski (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)