REFERATY

Na Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej zostało zgłoszonych prawie 170 referatów do 14 sesji tematycznych, ujętych w trzy grupy tematyczne.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z programem Kongresu.

Program Kongresu zostanie poszerzony o streszczenia referatów i posterów wraz z materiałem ilustracyjnym.

Wytyczne dla referentów:
1. Obowiązuje multimedialna forma prezentacji referatu.
2. Czas wygłaszania referatów oraz dyskusji zostanie ustalony przez organizatorów poszczególnych sesji tematycznych.

Informujemy, że materiały z Kongresu, zarówno referaty, jak i postery, zostaną wydane w publikacji „Materiały z Pierwszego Kongresu Archeologii Polskiej”.

Planowaliśmy wydanie materiałów do końca 2013 roku, dlatego złożyliśmy wniosek do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednakże nie otrzymaliśmy dofinansowania – z nieznanych przyczyn, gdyż nie otrzymaliśmy stosownego wyjaśnienia.

Dlatego druk publikacji zostanie przesunięty na 2014 rok, w związku z czym przesunięciu ulegają również terminy składania materiałów do redakcji.

Wytyczne do publikacji:
1. Do 31 marca 2014 roku należy dostarczyć WERSJĘ REFERATU do druku. Nie ma limitów ilości stron i rycin. Po tym terminie materiały do druku nie będą przyjmowane.
2. Do 31 marca 2014 roku należy dostarczyć WERSJĘ POSTERU do druku – maksymalnie 3 strony tekstu i 5 rycin. Po tym terminie materiały do druku nie będą przyjmowane.
3. INSTRUKCJA WYDAWNICZA do „Materiałów z Pierwszego Kongresu Archeologii Polskiej”.
4. UMOWA LICENCYJNA dla autorów „Materiałów z Pierwszego Kongresu Archeologii Polskiej”.